บุคลากรหน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ / Medical Teamรายนามศิษย์เก่า / Alumni Directory

รายนามผู้สำเร็จการฝึกอบรมศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯรายนามผู้สำเร็จการฝึกอบรมศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฏ

ปีการศึกษา 2526

 • พลตรีเอกจิต ช่างหล่อ
 • พันเอกสาโรจน์ สันติวราวุฒิ

ปีการศึกษา 2527

 • พลโทสถิตย์ เรืองดิลกรัตน์

ปีการศึกษา 2528

 • นาวาเอกอภิชาติ หวังวิวัฒน์เจริญ

ปีการศึกษา 2529

 • พลตรีบัณฑิต กาญจนพยัฆ

ปีการศึกษา 2530

 • พลตรีนพพร เชยพันธุ์

ปีการศึกษา 2531

 • พันเอกสมเกียรติ แหลมทอง

ปีการศึกษา 2532

 • พันเอกกมล เมฆสีประหลาด
 • พันโทสุพมิตร ตรีธารทิพย์วิกุล

ปีการศึกษา 2533

 • พันเอกบรรจง สืบสังข์
 • นาวาโทศุภกรณ์ วิณวัณก์ รน.

ปีการศึกษา 2534

 • พันตรีสุทธิศักดิ์ ศรีบุญเรือง
 • นายแพทย์ธาตรี ชวนรักษ์

ปีการศึกษา 2535

 • นายแพทย์สุธี อุ้มปรีชา

ปีการศึกษา 2536

 • พันโทอนุชา ปิยะสุทธิ

ปีการศึกษา 2537

 • พันโทสมศักดิ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา

ปีการศึกษา 2540

 • พันเอกพูนเกียรติ เรืองโภคา

ปีการศึกษา 2541

 • พันตรียุทธสาร โกศลยุทธสาร

ปีการศึกษา 2542

 • พันตรีนักรบ พงษ์สามารถ

ปีการศึกษา 2543

 • นายแพทย์กมล เงาประเวศ

ปีการศึกษา 2544

 • พันโทศิโรดม หุ่นโตภาพ
 • นายแพทย์วัฒนา หลายวัฒนไพศาล

ปีการศึกษา 2545

 • ร้อยเอกอัศวิน แก้วเนตร
 • แพทย์หญิงภรณี พรวัฒนา

ปีการศึกษา 2546

 • นายแพทย์เอกลักษณ์
 • นายแพทย์วิสุทธิ์

ปีการศึกษา 2548

 • นพ.โชติรัตน์ บุณยเกียรติ
 • นพ.ณัฐกรณ์ มหาวิจิตร

ปีการศึกษา 2549

 • นพ.อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์

ปีการศึกษา 2550

 • พ.อ.ผศ.สาธิต ศิริบุญฤทธิ์
 • นพ.อนุรักษ์ กิตตินุกูล

ปีการศึกษา 2551

 • นพ.นันทวัฒน์ ศิริธานันท์
 • พ.อ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

ปีการศึกษา 2552

 • พ.ท.ณัฐพงศ์ บิณษรี
 • นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร

ปีการศึกษา 2553

 • พท.วีร์ลักษณ์ เลิศไพรวรรณ
 • นพ.สุรัติ กิตติศุภพร

ปีการศึกษา 2554

 • นพ.ปราโมทย์ แซ่อึ้ง
 • น.ท.รณฤทธิ์ สิงห์ปรุ

ปีการศึกษา 2555

 • พท.พันธ์ศักดิ์ โสภารัตน์
 • นพ.วิทวัส ไทยเจริญพร

ปีการศึกษา 2556

 • พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์
 • นพ.สุวิชัย สุทธิมณีรัตน์

ปีการศึกษา 2557

 • พันโทศรายุทธ กาญจนธารายนต์
 • น.ท.พิบูลย์ ตติยชลวิพุธ

ปีการศึกษา 2558

 • นายแพทย์พฤทธิ์ ธนะแพศย์
 • นายแพทย์จักรพงศ์ วิทยาไพโรจน์

ปีการศึกษา 2559

 • พันตรีวิทยา จิระอนันต์กุล
 • พันตรีวีรยุทธ์ วิริยะบัณฑิตกุล

ปีการศึกษา 2560

 • พันตรีอติคุณ พันธุ์ทับ
 • พันตรีสิริพงศ์ คงสนุ่น

ปีการศึกษา 2561

 • พญ.วราพร พงศ์มรกต
 • ร.อ.กิตติพัฒน์ ทองเล็ก
 • ร.อ. ศราวุธ มิ่งอาชา